Infolinia:

tel. 505 805 605 / 723 771 477 / 607 198 895

Adres:

41-205 Sosnowiec, ul. Niepodległości 3

Obowiązek informacyjny RODO


Obowiązek informacyjny RODO

Studying House

 
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Akademik Sosnowiec
   
 2. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych.
   
 3. Informujemy, że Administrator zbiera i przetwarza Państwa dane osobowe:
   
  1. w celu realizacji umowy sprzedaży. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w tym zakresie jest art. 6 ust 1b Rozporządzenia UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (dalej jako „RODO”).
  2. w celu wystawienia faktury VAT. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1c RODO.
  3. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń jakie w związku z zawartą umową może podnosić lub jakie mogą być wobec niego podnoszone. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1f RODO.
    
 4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Nie są Państwo zobowiązani do wskazywania swoich danych osobowych, jednak w przypadku ich niepodania, realizacja Państwa zamówienia nie będzie możliwa.
   
 5. W związku z zawartą umową sprzedaży, Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane:
   
  1. firmie kurierskiej lub Poczcie Polskiej, w celu realizacji dostawy;
  2. kancelarii prawnej, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń jakie w związku z zawartą umową możemy podnosić lub jakie mogą być wobec nas podnoszone;
  3. firmom hostingowym, zapewniającym Administratorowi odpowiednią infrastrukturę.

   Nie   będziemy   jednak   przekazywać   Państwa   danych   osobowych   do   państw   trzecich   (tj.   krajów spoza   Unii   Europejskiej). Jednocześnie informujemy, że podmioty, które otrzymają Państwa dane osobowe, zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi RODO.
    
 6. Państwa dane osobowe:
   
  1. w zakresie danych osobowych wskazanych w celu realizacji umowy będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia zawartej umowy;
  2. w przypadku, gdy umowa zostanie zrealizowana dane osobowe w zakresie wskazanym w punkcie a), będą przetwarzane przez okres trwania prawnie uzasadnionego interesu Administratora, to znaczy nie dłużej niż do momentu przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą;
  3. w zakresie danych osobowych wskazanych w celu wystawienia faktury VAT, będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności przepisów podatkowych.
    
 7.  Uprzejmie informujemy, że mają Państwo prawo:
   
  1. żądać od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych;
  2. w przypadku, gdy przetwarzane przez Administratora dane osobowe są nieprawidłowe, mają Państwo prawo do ich sprostowania, czyli żądania zmiany lub uzupełnienia;
  3. w przypadku, gdy Państwa dane osobowe nie są Administratorowi potrzebne do celów, w których zostały zebrane; gdy wnieśli Państwo   sprzeciw   na   warunkach   niżej   opisanych;   gdy   dane   powinny   być usunięte   w   celu   wywiązania   się   z   obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub gdy dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku mają Państwo prawo do żądania usunięcia przez nas tych danych osobowych;
  4. w przypadku, gdy kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych, mogą Państwo żądać ograniczenia ich przetwarzania na okres pozwalający nam weryfikację prawidłowości tych danych;
  5. poza przypadkiem wskazanym w punkcie d), prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługuje Państwu, gdy dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będą Państwo chcieli, aby Administrator je usunął; gdy Państwa dane nie będą potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne do obrony lub dochodzenia Państwa roszczeń; lub gdy   wniosą   Państwo   sprzeciw   wobec przetwarzania danych na zasadach   niżej   opisanych do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  6. do żądania przeniesienia wskazanych przez Państwa danych osobowych. 
    
 8. Jeżeli w Państwa ocenie Administrator naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   
 9. Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli przetwarzanie Państwa danych   osobowych   odbywa   się   na   podstawie   prawnie   uzasadnionego   interesu (art.   6   ust.   1f   RODO).   W   takiej   sytuacji Administrator nie będzie mógł dłużej przetwarzać Państwa danych, chyba że będzie miał do tego ważną prawnie uzasadnioną podstawę, nadrzędną wobec Państwa praw i wolności lub podstawę do ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń.
   
 10. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób automatyczny (tj. bez ingerencji   człowieka), w szczególności nie będą podlegać profilowaniu.